قیمت ماهانهSETUPTrafficPortRaidStorageRAMCPUServer 12 Core
سفارش1,400,000رایگان1-10GbpsHW2×240GB SSD32GB2×Xeon E5-2620 – 2.00 Ghz[D10-600] HP
سفارش1,400,000رایگان1-10GbpsHW2×240GB SSD32GB2×Xeon E5-2620 – 2.00 Ghz[D10-600] HP
سفارش1,400,000رایگان1-10GbpsHW2×240GB SSD32GB2×Xeon E5-2620 – 2.00 Ghz[D10-600] HP
سفارش1,400,000رایگان1-10GbpsHW2×240GB SSD32GB2×Xeon E5-2620 – 2.00 Ghz[D10-600] HP